ذخیره ساز

100%x200

EMC
DATADOMAIN
جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید

100%x200

EMC
Unity ALL FLASH

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

EMC
Unity Hybrid

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

EMC
Isilon-Xseries

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

EMC
VNX

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

EMC
VNXE

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

EMC
Connectrix

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

EMC
Isilon NAS

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

EMC
XTREMIO

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE MSA 1040

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE MSA 2040

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE MSA 2042

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE MSA 2050

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE MSA 2052

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE MSA p2000G3

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE MSA 1040

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید