سرور


Rack Optimized

100%x200

HP DL380 G9

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HP DL380 G10

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HP DL580 G9

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HP DL360 G9

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HP DL360 G10

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Tower

100%x200

HP ProLiant ML150 G9

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HP ProLiant ML110 G9

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Blade

100%x200

HPE BL460 G9

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE BL660 G9

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE C7000 Enclosure

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE C3000 Enclosure

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
Default 3
Default 4
Default 5