شبکه


Cisco Catalyst 2960 & 3750 & 3850 Series

100%x200

CISCO 2960X

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO 3750X

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO 3850

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Cisco Catalyst 4500 Series

100%x200

CISCO 4500 chassis

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO 4500 8E Supevisor

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO 4500 8LE Supevisor

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO 4500 9E Supevisor

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Nexus Series

100%x200

CISCO NEXUS 2000 Series

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO NEXUS 5600-10Gb Series

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO NEXUS 5600-40Gb Series

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

CISCO NEXUS 7000 Series

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید