سیستم پشتیبان

100%x200

Scalar i40/80

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

Scalar i3 Tape Library

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

Scalar i6 Tape Library

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

Veritas Netbackup 5240 appliance

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

Veritas Netbackup

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

Veritas Backup Exec

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

Fortinet_Product_Matrix

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE Tape Library 2024

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE Tape Library 4048

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
100%x200

HPE Tape Library 6480

جهت مشاهده توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید
Default 5